• Lorem ipsum

1. DEFINITIES 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door L' Atelier du Champagne B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en L' Atelier du Champagne B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 

4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht; 

5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

6. Dag: kalenderdag. 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van L' Atelier du Champagne B.V. in haar webwinkel (latelierduchampagne.nl) en op alle tussen de consument en L' Atelier du Champagne B.V. aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden. 

2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. 

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van L' Atelier du Champagne B.V. langs elektronische weg heeft aanvaard. 

3.2 Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt L' Atelier du Champagne B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

3.3 L' Atelier du Champagne B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal L' Atelier du Champagne B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

3.4 L' Atelier du Champagne B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien L' Atelier du Champagne B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren. 

3.5 Het staat L' Atelier du Champagne B.V. vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij L' Atelier du Champagne B.V. en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien L' Atelier du Champagne B.V. een bestelling of aanvraag weigert, deelt L' Atelier du Champagne B.V. dit onmiddellijk mee aan de consument. 

4. HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als L' Atelier du Champagne B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden L' Atelier du Champagne B.V. niet. 

4.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder. - De prijs inclusief belastingen; - De eventuele kosten van aflevering - De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn. - Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht; - De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; - De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs. 

4.4. L' Atelier du Champagne B.V. besteedt veel zorg aan het zo accuraat als mogelijk weergeven van de product kleuren op de latelierduchampagne.nl website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de kleuren op uw monitor correct weergegeven worden vanwege monitor instellingen. 

5. DE PRIJS / VERZENDKOSTEN

5.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn initieel uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (21%).

5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding wordt weergegeven op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 

5.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. 

6. BETALING

6.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald: 

- iDEAL;

- MasterCard;

- Visa;

- American Express;

L' Atelier du Champagne B.V. kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 

6.2 In het geval dat met L' Atelier du Champagne B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 

6.3 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die L' Atelier du Champagne B.V. als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken. 

6.4 In geval van niet-tijdige betaling is L' Atelier du Champagne B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.3 daaronder begrepen. 

7. LEVERING

7.1 L' Atelier du Champagne B.V. verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, zal het product binnen 48 uur na bestelling verstuurd worden. 

7.2 Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht. 

8. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

8.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 

8.2 Wij willen natuurlijk dat je tevreden bent en streven daar ook naar via uitgebreide productinformatie op deze website. Consumenten krijgen van ons 14 kalenderdagen bedenktijd na ontvangst van de bestelling. Indien je toch niet tevreden bent met je bestelling kun je deze aan ons retourneren.

 Bij retournering van je volledige bestelling ontvang je het volledig betaalde bedrag retour op de rekening waarmee je hebt betaald, dus inclusief de verzendkosten. De kosten om je bestelling terug naar ons te sturen zijn wel voor rekening koper. Om een product retour te sturen krijg je van ons een retourlabel met het speciale retouradres en jouw persoonlijke retournummer voorbedrukt. Neem hiervoor contact met ons op via email: [email protected]

. Uitgesloten van recht van retour zijn gepersonaliseerde producten die bijvoorbeeld gegraveerd of bedrukt zijn. Natuurlijk moeten de artikelen in onbeschadigde staat verkeren en ongeopend zijn. Omdat specifieke bewaarcondities nodig zijn om vintage champagnes in goede staat te houden kunnen deze dranken niet retour worden genomen.

Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen. Als je buiten de gestelde voorwaarden een artikel terugstuurt dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen.

8.3 Ruilen is niet mogelijk. 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De artikelen blijven eigendom van L' Atelier du Champagne B.V. tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan. 

9.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 L' Atelier du Champagne B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

10.2 L' Atelier du Champagne B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van L' Atelier du Champagne B.V.. 

10.3 Indien L' Atelier du Champagne B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. 

10.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die L' Atelier du Champagne B.V. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 

10.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. L' Atelier du Champagne B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 

10.6 De consument is gehouden L' Atelier du Champagne B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen L' Atelier du Champagne B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen. 

10.7 Het is mogelijk dat L' Atelier du Champagne B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. L' Atelier du Champagne B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

11. OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht is L' Atelier du Champagne B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij L' Atelier du Champagne B.V., aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten.

12.2 Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. 

13. PRIVACY / COOKIES

13.1 Door te bestellen geeft de consument tegelijkertijd toestemming aan L' Atelier du Champagne B.V. zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. L' Atelier du Champagne B.V. gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden. 

13.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door L' Atelier du Champagne B.V. worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument. 

13.3 L' Atelier du Champagne B.V. maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst zodat het gebruik van de website voor u vergemakkelijkt wordt. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw login gegevens en wachtwoorden, maar ook de producten die u in uw winkelwagentje heeft gezet. Door middel van deze cookies kunnen wij het aantal bezoeken aan onze site meten en zo statistieken verzamelen waarmee wij de klant ervaring van onze website kunnen verbeteren. 

14. LEEFTIJDSGRENS

14.1 L' Atelier du Champagne B.V. accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar. 

15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van L' Atelier du Champagne B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

16. GESCHILLEN

16.1 De consument kan voor vragen en/of klachten het contact formulier invullen of een email sturen naar [email protected]. Klachten worden doorgaans binnen 24 uur behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. 

16.2 De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter. 

17. BEDRIJFSINFORMATIE

L'Atelier du Champagne B.V. is gevestigd op het Rokin 91a, 1012KL Amsterdam. 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 65855647

Bank: NL68 ABNA 0574 1084 83

BTW nummer: NL856289437B01